KIM SĄ NASZE CZŁONKINIE?
Gros naszych członkiń stanowią sekretarki i asystentki zatrudnione w różnych firmach państwowych i prywatnych, organach administracji centralnej i samorządowej, spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. Inna grupa członkiń to osoby związane z procesem edukacji (szkoły przygotowujące do tego zawodu) i rekrutacji sekretarek, a także z procesem ich pracy tj. firmy logistyczne, biura podróży itp.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 • Wszystkich, którzy chcą być członkami (członkiniami) niepowtarzalnej sieci wysoko wykwalifikowanych pracowników biurowych o europejskich kwalifikacjach.
 • Chcą budować obraz nowoczesnego sekretariatu (biura) i mieć wpływ na budowanie wizerunku jego pracowników.
 • Chcą być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami związanymi z pracą w biurze.
 • Chcą uczestniczyć w konferencjach i warsztatach nie tylko w Polsce, ale także w różnych krajach europejskich.
 • Chcą tworzyć pozytywny obraz Polski: polskich biur i ich pracowników, jednostek szkoleniowych i jednostek współpracujących z biurami.
 • Chcą służyć własnemu rozwojowi i samorealizacji.
 • Chcą przedłużyć młodość dzięki samoakceptacji, aktywności fizycznej i umysłowej.

Warunki członkostwa

O przyjęciu do Stowarzyszenia nie przesądzają tytuły, ale charakter wykonywanej pracy i stopień samodzielności na danym stanowisku. Istnieją 3 podstawowe rodzaje członkostwa:
 1. członkostwo zwyczajne (pełne) [full member] - dla osób z przynajmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowisku sekretarki/asystentki lub pokrewnym, posiadających odpowiednie wykształcenie tj. policealne sekretarskie lub studia o charakterze biznesowym, administracyjnym itp.; lub innym (po dłuższym doświadczeniu w pracy na tym stanowisku), władające językiem angielskim (jest on językiem urzędowym Stowarzyszenia) oraz innym językiem obcym;
 2. członkostwo zrzeszone (niepełne) [associate member] - dla osób zatrudnionych na stanowisku sekretarki/asystentki lub pokrewnym, które nie spełniają jeszcze warunków na członkostwo zwyczajne (pełne); w momencie spełnienia wszystkich warunków, członkostwo zostaje zmienione na zwyczajne (pełne);
 3. członkostwo stowarzyszone [affiliate member] - dla osób nie wykonujących czynnie zawodu sekretarki/asystentki lub pokrewnych oraz instytucji, które zainteresowane są działalnością Stowarzyszenia oraz pragną wspomagać je w realizacji wyznaczonych celów (szkoły, firmy szkoleniowe, biura podróży, itp.)
 4. członkostwo studenckie (niepełne) [student member] - dla studentów i absolwentów szkół policealnych sekretarskich lub studiów o charakterze administracyjnym czy ekonomicznym, znających język angielski, a chcących poznać charakter pracy w zawodzie sekretarki lub asystentki, poprzez bezpośredni kontakt z międzynarodową siecią tej grupy zawodowej.
Podstawowymi obowiązkami członków jest: podnoszenie kwalifikacji, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, aktywny udział w pracach Stowarzyszenia, przyczynianie się do podnoszenia rangi zawodu sekretarki i asystentki oraz regularne opłacanie składek członkowskich (jednorazowo lub w ratach do końca marca każdego roku za aktualny rok). Wysokość składki wynosi:
 • 70,00 Euro - dla członków zwyczajnych i zrzeszonych,
 • 140,00 Euro - dla członków stowarzyszonych (firmy, szkoły, instytucje),
 • 35,00 Euro - dla studentów i absolwentów policealnych szkół i studiów wyższych.
Płatność jest w polskich złotych wg aktualnego kursu NBP.

-----------------------------
Tu zamieszczamy plik aplikacji członkowskiej.
Aplikację po wypełnieniu należy wysłać na następujący adres e-mailowy: beata.krysinska@euma.org.pl
irena.jolanta.wisniewska@euma.org.pl
________________________________________
EUROPEAN MANAGEMENT ASSISTANTS
Europejskie Stowarzyszenie Sekretarek i Asystentek - Polska
siedziba: ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa,
Bank PKO BP XV O/Warszawa
nr konta: 57 1020 1156 0000 7702 0059 4424

Adres korespondencyjny:
EUMA
ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa

Przewodnicząca: 0 606 932 932
Rzecznik prasowy: 0 504 98 87 59