STATUT NOWY


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: European Management Assistants (EUMA-Polska) zwane dalej Stowarzyszeniem

§ 2.

1. Stowarzyszenie zostało założone i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia znajduje się pod adresem: www.euma.org.pl

§ 3.

Stowarzyszenie podlega rejestracji sądowej i z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu uzyskuje osobowość prawną.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest m.st. Warszawa.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku ”European Management Assistants”, a wewnątrz otoku: Zarząd i pieczęci podłużnej o treści: European Management Assistants z adresem i telefonem.
2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską zwykłą i honorową ustanowioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń i organizacji o charakterze międzynarodowych o takich samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Stowarzyszenia i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 7.

Stowarzyszenie w kontaktach zagranicznych może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce.


ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Celem stowarzyszenia jest promowanie zawodu sekretarek, asystentek oraz innych zawodów związanych z pracą biurową i wspierających szeroko rozumiany proces zarządzania.

Cel będzie realizowany za pomocą następujących sposobów:

1. Promowanie, organizowanie, wspieranie wszelkich działań, które mają na celu ukazywanie zawodów związanych z pracą w biurze we właściwym świetle i pomogą uwolnić te zawody z niekorzystnego stereotypu, poprzez:
 organizowanie i rozwijanie różnych form samopomocy koleżeńskiej,
 tworzenie bazy wysoko wykwalifikowanych pracowników biurowych, którzy mogliby udzielać rad w sprawach zawodowych,
 służenia pracodawcom swymi kontaktami zawodowymi,
 stworzenia forum dla wymiany pomysłów i praktycznych doświadczeń
 opiniowanie działań na rzecz pracowników wspierających zarządzanie (np. przez firmy szkoleniowe) pod kątem ich prawidłowości i roli w podnoszeniu profesjonalizmu.
2. Organizowanie działań popularyzujących wiedzę o kompetencjach i kwalifikacjach osób wspierających proces zarządzania:
 informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających ze zrzeszania się tych grup pracowników,
 organizowanie konkursów, turniejów i innych imprez ukazujących profesjonalizm sekretarki/asystentki, kierownika biura oraz innych zawodów wspierających proces
zarządzania,
 organizowanie konferencji i seminariów o charakterze zawodowym i kulturalnym,
 wydawanie biuletynów informacyjnych dotyczących spraw EUMA w Polsce oraz
w innych krajach europejskich.
3. Wkład w przygotowanie do zawodu pracowników tych grup poprzez:
 opiniowanie systemu oraz programów kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 organizowanie różnych form pogłębiania wiedzy zawodowej i ogólnej,
 prac badawczych dotyczących kwalifikacji i kompetencji tych grup zawodowych,
 stworzenie systemu certyfikacji zawodowej opartej na wskazówkach EUROAST
 organu powołanego przez Komisję Europejską.
4. Kształtowanie opinii społeczeństwa, że sekretarka/asystentka/kierownik biura oraz inne zawody wspierające proces zarządzania są ważnymi członkami zespołu kierowniczego.

§ 9.

Stowarzyszenie współdziała z odpowiednimi władzami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz występuje z wnioskiem w sprawach:

1. Szkolenia zawodowego asystentek, sekretarek, kierowników biur, zarówno przed podjęciem pracy w zawodzie, jak i kształcenia ustawicznego.
2. Wyposażanie w środki dydaktyczne, pomoce naukowe i sprzęt placówek zajmujących się edukacją tych grup zawodowych.


§ 10.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 ze składek członkowskich,
 z wpisów i darowizn poczynionych na rzecz Stowarzyszenia,
 dochodów z własnej działalności,
 dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
 dotacji.
2. Składniki majątkowe, o których mowa, przeznaczone są na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 11.

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia, a w przypadku braku uchwały sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych – osoby fizyczne posiadające pełnię praw wyborczych i głos stanowiący,
2. honorowych – osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, bez czynnego
i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego,
3. wspierających – osoby prawne bez czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

§ 13.

1. W poczet członków Stowarzyszenia mogą być przyjmowane osoby, które pracują
w charakterze sekretarek/asystentek, inspektorów, podreferendarzy, specjalistów administracyjnych, koordynatorów pracy biurowej, kierowników biur oraz przedstawiciele innych zawodów wspierających proces zarządzania. Mogą to być także studenci specjalizacji zarządzanie, administracja itp.
2. Przedstawiciele firm edukacyjnych, dystrybucyjnych, usługowych, profesjonalnej prasy oraz inne osoby powiązane z organizacją i techniką pracy biurowej.
3. Uchwały o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana celami Stowarzyszenia, wyrażająca gotowość jego wspierania i świadczenia pomocy.
2. Członka wspierającego przyjmuje się uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia i zadeklarowania określonej składki lub innego świadczenia.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego.
4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje i pozbawia tego tytułu Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 15.

Członkowie mają obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz
2. Czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
3. Dążyć do realizacji jego celów i zadań.
4. Regularnie opłacać składki; składki nie podlegają zwrotowi.

§ 16.

Utrata członkostwa może nastąpić w wyniku:
1. śmierci członka,
2. pisemnego oświadczenia o wystąpieniu,
3. skreślenia z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez kolejne 3 miesiące,
4. wykluczenia z powodu działalności sprzecznej ze statutem,
5. uchwały o wykluczeniu i skreśleniu podejmuje Zarząd,
6. członkowi skreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania w terminie sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały.

 
ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 17. 

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Komisja Rewizyjna,
Zarząd.

§ 18.

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Kadencja liczy się od daty wyboru do daty Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zwołanego w drugim roku urzędowania władz.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia nie przewidują surowszych warunków. Na żądanie uprawnionych zarządza się głosowanie tajne.
4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
5. Ustanawia się drugi termin zebrania w przypadku, gdy zbyt mała liczba zebranych uniemożliwia podjęcie prawomocnych uchwał. Drugi termin dotyczy wyłącznie Walnego Zebrania Członków.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 określanie długoterminowej strategii działania,
 wybór członków Zarządu,
 wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań finansowych i kierunków działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia,
 rozpoznawanie odwołań od uchwał dotyczących wykluczenia i skreślenia,
 ustalenie wysokości składek członkowskich,
 uchwalanie zmian statutu,
 podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd obligatoryjnie raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia,
z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w terminie 2 miesięcy.

§ 20.

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika
i rzecznika prasowego. Funkcje sekretarza pełnią członkowie wg listy obecności.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Zatrudnia pracowników.
5. Ustanawia pełnomocników i dyrektora.
6. Ma w swej gestii wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
7. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
9. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Zarządu.
10. Uchwały Zarządu podpisuje jego przewodniczący.

§ 21.

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu

§ 22.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy w terminach ustalonych przez przewodniczącego Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w składzie od 3 do 5 osób. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej pod względem celowości wydatkowania środków i zgodności z przepisami, dokonywana co najmniej raz w roku,
 występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądania wyjaśnień,
 składania na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji,
 zgłaszanie uwag do sprawozdań Zarządu i przedkładanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu
 występowania z wnioskami zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24.

Uzupełnienie składu władz wybieralnych podczas kadencji odbywa się na zasadzie kooptacji dokonywanej przez te władze. Kooptacja nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących
z wyboru.

§ 25.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczone na działalność statutową.

ROZDZIAŁ V


ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA I ZMIANA STATUTU

§ 26.

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków uprawnionych do głosowania, powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości członków Stowarzyszenia.
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznacza likwidatora i określa cele na jakie powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania przez nie osobowości prawnej.